โรงเรียนวัดพุฒ

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านพุฒ ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379668

director

ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ รอดดำ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนโรงเรียนวัดพุฒ

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนวัดพุฒ

เลขที่ 8 หมู่ที่ 3  ตำบลช้างขวา  อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  13  มิถุนายน  พ.ศ. 2483 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  มีเขตพื้นที่บริการ  3  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ 3 บ้านพุฒ  หมู่ที่ 6  บ้านเขากุมแป  และหมู่ที่ 14 บ้านประชาสุข  อยู่ในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลช้างขวา

เพลง…โรงเรียนวัดพุฒ

เรานักเรียนวัดพุฒศึกษา 

สถาบันชั้นเทียมทองส่องสยาม

กีฬาเลิศเทิดวินัยน้ำใจงาม

ดุจดั่งนามผู้กล่อมเกลาเยาวชน

ธงส้มน้ำเงินโบกชมลมปลิว

โบกสะบัดปลิวไสวในสากล ในสากล 

เช่นวิชาพัฒนาปัญญาชน ปัญญาชน 

เราฝึกฝนทั้งวิชา กีฬาเอย ไชโย ไชโย

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2558  โรงเรียนวัดพุฒมีระบบบริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐาน  ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวทันเทคโนโลยีภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 

ปรัชญา

“ความคิดก้าวหน้า  พัฒนาตนและสังคม”

พันธกิจ

1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐานโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

3.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4.  ส่งเสิมสนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน

5.ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มืออาชีพ

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์