โรงเรียนวัดพุฒ

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านพุฒ ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379668

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพุฒ

 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
7
8
15
1
อนุบาล 2
6
3
9
1
อนุบาล 3
8
7
15
1
รวม อนุบาล
21
18
39
3
ประถมศึกษาปีที่ 1
4
3
7
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
8
6
14
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
9
6
15
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
12
3
15
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
11
5
16
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
10
7
17
1
รวมประถม
54
30
84
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
48
123
9