โรงเรียนวัดพุฒ

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านพุฒ ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379668

บุคคลากร

 

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง
t1
ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ รอดดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : –

t2
นางวิมล เสถียรคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t3
นางพรพิมล หิรัญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t4
นายทนงศักดิ์ หิรัญเรือง
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

t5
นางสาวกนกวรรณ พวงประทุม
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t6
นางอรอุมา สุขแก้ว
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

t7
นายธรรมจักร แท่นจันทร์
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

t8
นางวันดี ธรรมนิยม
ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t9
นางสาวสุวนันท์ สุวรรณวงษ์
ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

t10
นางสาวชนม์ณกานต์ ประชุมรัตน์
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

t11
นางสาววราพร พลพิชัย
ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t12
นางสาวถวัลย์พร พรมนาง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

กลุ่มสาระ ฯ : –