โรงเรียนวัดพุฒ

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านพุฒ ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379668

ปัญหาสังคม อธิบายปรัชญาของปัญหาทางสังคมและชีวภาพ

ปัญหาสังคม ขอบเขตของการแพทย์ เป็นขอบเขตของความสัมพันธ์ทางสังคมและความเชื่อมโยงที่เฉพาะเจาะจงและไม่ซ้ำใคร เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของผู้คน และการต่อสู้อย่างมืออาชีพกับโรคต่างๆ การประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นในด้านการแพทย์ มักมีวัตถุประสงค์เสมอ เนื่องจากเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความต้องการ ตามธรรมชาติของผู้คนในการรักษาสุขภาพ ส่วนบุคคลและวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ดังนั้นความกังวลหลักของการแพทย์แผนปัจจุบัน

ในแง่นี้คือสุขภาพของประชาชน ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คำศัพท์ทางการแพทย์จำนวนมาก ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในปรัชญาสังคมสมัยใหม่ เรากำลังพูดถึงแนวคิดเช่น สังคมป่วย บรรยากาศทางสังคมที่ไม่แข็งแรง พยาธิวิทยาของขบวนการทางสังคม และอื่นๆอีกมากมาย เป็นต้น ตามกฎแล้วถือว่าเป็นสถาบันทางวิทยาศาสตร์และสังคม ในปรัชญาวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ในศาสตร์ธรรมชาติและสังคมศาสตร์จำนวนหนึ่ง ยุคสมัยที่ความก้าวหน้าทางสังคม

เศรษฐกิจ และวิทยาศาสตร์ เทคนิคต้องอาศัยการคิดใหม่เชิงปรัชญาและวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่ลึกซึ้ง ในการทำความเข้าใจวิภาษหลักการทางชีววิทยา และสังคมของมนุษย์ หลักการทางชีววิทยาบ่งบอก ถึงคุณสมบัติทางธรรมชาติบางอย่างของสิ่งมีชีวิตและการเชื่อมโยงทางธรรมชาติ กับสิ่งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้น มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รวมอยู่ในชีวมณฑล ไม่เพียงแต่จากข้อเท็จจริงของการดำรงอยู่ของเขาในฐานะสิ่งมีชีวิต

แต่ยังรวมถึงกิจกรรมชีวิตที่สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ตามธรรมชาติของเขาด้วย สังคมทั้งหมดนี้คือกฎหมายและรูปแบบของชีวิตของสังคมและปัจเจก ซึ่งดำเนินการบนพื้นฐานของรูปแบบการผลิต และการกระจายสินค้าทางสังคม ที่จัดตั้งขึ้นในอดีต นี่เป็นวิธีเฉพาะสำหรับบุคคล ในการตอบสนองความต้องการ ที่สำคัญของเขาภายในกรอบ ของกระบวนการทางสังคมที่จัดตั้งขึ้น ในประวัติศาสตร์ของปรัชญาและวิทยาศาสตร์ แนวโน้มสองประการได้พัฒนาขึ้น

ในคำจำกัดความของ ปัญหาสังคม และชีวภาพ หนึ่งคือการยืนยันความเป็นอันดับหนึ่งของหลักการทางสังคมเหนือหลักการทางธรรมชาติ และทางชีววิทยาในการก่อตัวและการพัฒนาของมนุษย์ ในทางกลับกัน ให้เหตุผลว่าคุณสมบัติทางชีวภาพคือบรรพบุรุษของสังคม แต่วัฒนธรรมชีวิตและกิจกรรมของมนุษย์ ในเวลาเดียวกัน แนวโน้มทั้งสองนี้เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจว่าธรรมชาติของมนุษย์เป็นคู่ แต่โดยพื้นฐานแล้วมีความแตกต่างกันในการประเมินความเป็นคู่นี้

ปัญหาสังคม

ในการก่อตัวและการพัฒนาของบุคคลในฐานะบุคคล ดังนั้นผู้รู้แจ้ง ศตวรรษที่สิบแปด เชื่อว่าแม้ว่าบุคคลจะเป็นสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ อันเป็นผลมาจากวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แต่เขาพัฒนาเป็นคนผ่านการเลี้ยงดูและการศึกษาเท่านั้น ปรัชญาใหม่เปลี่ยนบุคคล รวมถึงธรรมชาติที่เป็นพื้นฐานของบุคคล ให้กลายเป็นหัวข้อปรัชญาเดียวที่เป็นสากลและสูงสุด ได้พัฒนาแนวคิดนี้ต่อไปและทำให้มันลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในทางทฤษฎี

พวกเขาแสดงให้เห็นว่าธรรมชาติ ในคนเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง อันเป็นผลมาจากผลกระทบ ของปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อเขา ความเข้มข้นและการขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญของสาขาการวิจัยในปรากฏการณ์ของมนุษย์ในศตวรรษที่ 20 ได้แสดงให้เห็นในการเติบโตของจำนวน และความหลากหลายของวิทยาศาสตร์บนพื้นฐานของชีววิทยา นี่คือหลักฐานจากบทบาทและความสำคัญ ของวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เพิ่มขึ้นในโลกทัศน์

การวิจัยระเบียบวิธีและคุณค่าของชีวิต โดยทั่วไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตมนุษย์ ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ของชีววิทยา ถูกเปิดเผยในระบบที่สมบูรณ์ของวัตถุ และวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติ ในบรรดาปัญหาของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของชีววิทยา ยังคงเป็นปัญหาในการระบุหลักการทางกายภาพ และจิตวิญญาณของชีววิทยาและสังคมในมนุษย์ ทุกวันนี้มีผู้ติดตามตำแหน่งน้อยลงเรื่อยๆ ตามการเกิดขึ้นของรูปแบบทางสังคม ของการเคลื่อนไหวของสสาร

ในที่สุดก็หยุดการทำงานของกฎชีวภาพในมนุษย์ เป็นความคิดที่ค่อนข้างธรรมดาที่สังคม เมื่อมันพัฒนา ผลักไสชีววิทยาไปที่พื้นหลังมากขึ้นเรื่อยๆ การแพทย์แผนปัจจุบันได้รวบรวมข้อเท็จจริงมากมาย ที่เป็นพยานถึงการปรับปรุงและการเปิดเผยหลักการทางชีววิทยาในการดำรงอยู่ของมนุษย์อย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ภายใต้อิทธิพลของสังคม นี่คือความเร่ง ปัญญาอ่อน การปรับปรุงคุณสมบัติเบื้องต้นตามธรรมชาติสำหรับความสามารถของมนุษย์ที่สูงขึ้น

การเพิ่มระดับการตอบสนองทางอารมณ์ และการเพิ่มคุณค่าที่แท้จริงของความรักทางเพศ ซึ่งทำให้พ่อแม่ลำบากและเศร้าโศก นักประชากรศาสตร์และอื่น ๆอีกมากมาย หลักการทางชีวภาพและสังคมในบุคคล นี่คืออัตราส่วนของคุณสมบัติทางธรรมชาติ ธรรมชาติ และทางสังคมวัฒนธรรม ที่ได้มาอันเป็นผลมาจากการที่ผู้คนอาศัยอยู่ร่วมกัน เมื่อประเมินความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของหลักการทางชีววิทยาและสังคมในบุคคล

ระดับของผลกระทบที่แตกต่างกันต่อพฤติกรรม และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทางสังคมของเขา เราควรคำนึงถึงการผสมผสานที่แปลกประหลาดของความต้องการทางชีวภาพตามธรรมชาติของแต่ละบุคคล หาก ละเลย ประเด็น สำคัญนี้ไปในชีวิตของบุคคล คือสัตว์ของเขาสาระสำคัญทางธรรมชาติ และชีวภาพ หรือแนวทางที่ตรงไปตรงมาในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมวัฒนธรรมจำนวนหนึ่ง จากนั้นตามที่แสดงในทางปฏิบัติสิ่งนี้

อาจส่งผลร้ายแรงต่อชะตากรรมของผู้คนเปลี่ยน เชิงลบสำหรับพวกเขาและบางครั้งกระบวนการทำลายล้างสำหรับทั้งสังคม ซึ่งหมายความว่าเป็นปัจจัยทางชีวภาพที่ยังคงมีบทบาทสำคัญ ในชีวิตส่วนตัวของบุคคลและในการพัฒนามนุษยชาติทั้งหมด ที่ศูนย์กลางของการอภิปรายเชิงปรัชญาสมัยใหม่ ของนักชีววิทยาและนักวิทยาศาสตร์การแพทย์คือคำถามที่ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่บุคคลจะหลุดพ้น จากการอยู่ภายใต้กฎหมายทางชีววิทยาที่เข้มงวด

แม้ว่าจะอยู่ในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ก็ยังมีอิทธิพลต่อบุคคลและพฤติกรรมส่วนตัวของเขาอย่างเด็ดขาด แนวคิดนี้เกิดขึ้นเฉพาะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเท่านั้น ที่กำหนดความเป็นธรรมชาติของธรรมชาติมนุษย์ ข้อมูลทางธรรมชาติและชีวภาพเบื้องต้นของบุคคล องค์กรส่วนบุคคลโดยกำเนิดของเขา ความโน้มเอียงที่สืบทอดทางพันธุกรรมเริ่มได้รับการพิจารณาในชีวการแพทย์ว่าเป็นการกำหนดธรรมชาติของมนุษย์

และปัจจัยด้านศีลธรรม การศึกษาสังคม วัฒนธรรมประเภทต่างๆมีบทบาทสืบเนื่องเท่านั้น แนวคิดในการปลดปล่อยบุคคลจากกฎธรรมชาติที่รุนแรงของการเป็นอยู่นั้นเกี่ยวข้องกับการจัดหาวิถีชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมพิเศษสำหรับผู้คน นี่คือแนวคิดของการบรรลุ การครอบงำ บางอย่างเหนือธรรมชาติภายนอก และเหนือธรรมชาติทางชีววิทยาของมนุษย์เอง อย่างดีที่สุด สามารถแสดงออกได้ในความทะเยอทะยานของมนุษย์ที่จะปลดปล่อยจากการพึ่งพาอาศัย

ซึ่งยังคงเข้าใจยากและลึกลับของธรรมชาติ ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด นี่เป็นหนึ่งในทัศนคติที่มีเหตุมีผลอย่างหวุดหวิดของการครอบงำ เหนือธรรมชาติ ซึ่งอาจนำไปสู่วิกฤตทางนิเวศวิทยาและแม้กระทั่งมานุษยวิทยาในที่สุด เป็นไปได้ที่จะปลูกฝังธรรมชาติของมนุษย์ แต่อาศัยกฎของตัวเองเท่านั้น และแน่นอนว่าจำเป็นต้องส่งเสริมการดำรงอยู่อย่างกลมกลืน กล่าวคือ โคโวลู

เป็นไปได้ที่จะปลูกฝังธรรมชาติของมนุษย์ แต่อาศัยกฎของตัวเองเท่านั้น และแน่นอนว่าจำเป็นต้องส่งเสริมการดำรงอยู่อย่างกลมกลืน กล่าวคือ โคโวลู เป็นไปได้ที่จะปลูกฝังธรรมชาติของมนุษย์ แต่อาศัยกฎของตัวเองเท่านั้น และแน่นอนว่าจำเป็นต้องส่งเสริมการดำรงอยู่อย่างกลมกลืน กล่าวคือ โคโวลู

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ > โปรแกรมวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิทยาศาสตร์ปรัชญาธรรมชาติ