โรงเรียนวัดพุฒ

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านพุฒ ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379668

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดพุฒ

b1 อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2521
b2 อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2546
b3 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2527
b4 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2527
b5 ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
b6 ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2549
b7 หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
b8 สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2547
b9 ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2530
b10 ถนน/รางระบายน้ำ
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555